แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
(Recommend Books)

คู่มือการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
MFU Online Book Fair เปิดโอกาสให้ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ร่วมคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุด
จากร้านหนังสือชั้นนำ มากกว่า 32 ร้าน
Go to Bookshop

READER

Of the year

แบบสอบถามความพึงพอใจ

  ผู้ร่วมงาน

ลุ้นรับของรางวัล

Click
   ร้านค้า

schedule

#day 1

23
November
2020
All Day
คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
กิจกรรมตอบแบบประเมินออนไลน์ลุ้นรับของรางวัล
16:00
"เพราะหนังสือบ่งบอกความเป็นคุณ"

#day 2

24
november
2020
All Day
คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
กิจกรรมตอบแบบประเมินออนไลน์ลุ้นรับของรางวัล
13.30 
เทคนิคการสืบค้นออนไลน์

#day 3-5

25-27
november
2020
All Day
คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
กิจกรรมตอบแบบประเมินออนไลน์ลุ้นรับของรางวัล

Bookshop

1บุ๊คส์ อิมพอร์ท
2บุ๊คส์ ทูเดย์
3ไอ บุ๊คส์
4ดี.พี.บุ๊ค
5ร้าน เอ.ที.บุ๊ค
6plbook
7ร้านบุ๊คส์แอนด์ไม้
8อินเตอร์บุ๊คส์
9ร้าน นิวบุ๊คส์กรุ๊ป
10ร้าน โดมบุ๊คส์
11 บริษัท ซอร์สวัน จำกัด
12 ร้าน Power Books
13 บริษัท เคเอ็นเอส บุ๊ค จำกัด
14 บ.เท็คนิคอล ออนไลน พลัส
15 ร้าน books & print supply
16 ร้านซีบุ๊คส์
17 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
18 ร้าน ซีนิท บุ๊คส์
19 บริษัทความรู้บูรพา จำกัด
20 PMB Bookshop
21 CONTENT Books
22 บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
23 Cengage Learning Indo-China Limited
24 บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด
25 บริษัท เวิลด์วาย เมดิคอล เชสท์ จำกัด
26 บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด(มหาชน)
27 ร้านเมดซายน์ บุ๊ค
28 ร้านหนังสือแพรวา
29 Springer nature
30 บริษัท เอทูเอส บุ๊คส์ จำกัด
31 เฟม บุ๊คส์
32 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram