ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์

0 5391 6320
0 5391 6337

Email

acquisition_library@mfu.ac.th