สถานที่จัดงาน

อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

M-Square_Pano04_AF