ติดต่อ-สอบถาม

งานวารสารและหนังสือพิมพ์
ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์ : 0 5391 6312
อีเมล์ : journal.library@mfu.ac.th

ที่อยู่ :
เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100