ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561″ ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 สำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร ณ ห้องพวงชมพู อาคาร E-Park โดยได้คุณดาวนภา สุยะนนท์ เป็นวิทยากรในการแนะนำข้อมูล และบริการของห้องสมุด และ ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และนักศึกษาต่างชาติ ณ ห้องคำมอกหลวงและห้องพวงชมพู อาคาร E-Park โดยได้คุณวิภาดา ดวงคิด และคุณรักเผ่า เทพปัน เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีการเปิดบูธแนะนำการใช้งานโปรแกรม Ezproxy และฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามและทดลองใช้งานได้

ดูบรรยากาศวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ทีนี่
ดูบรรยากาศวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ทีนี่