ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว
จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดีกำกับดูแลศูนย์บรรณสารฯ นางดาวนภา สุยะนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมพนักงานศูนย์บรรณสารฯ เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

  1. 1.รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล (หัวหน้าคณะผู้ประเมิน)
  2. ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. อาจารย์ทรงศักดิ์ ควรคิด ผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ
  4. นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  5. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     นอกจากนี้ยังมีว่าที่ผู้ตรวจประเมินฯ จำนวน 5 ท่าน และผู้สังเกตการณ์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมในการประเมินฯ ครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับคะแนนผ่านตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดูรูปบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่