ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยจำนวน 60 คน ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ และหอประวัติ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ร่วมกัน ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานมหกรรมหนังสือ MFU BOOK EXPO 2018

เมื่อวันที่ 29 ตค. – 2 พย. 2561 ในงานมหกรรมหนังสือ MFU BOOK EXPO 2018 ซึ่งจัดที่อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทางศูนย์บรรณสารฯ จึงได้รวบรวมบรรยากาศจากกิจกรรมต่างๆ มาให้ได้ชมกันดังนี้ ประมวลภาพกิจกรรม Online Database Workshop 29 ตุลาคม 2561 พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือ MFU BOOK EXPO 2018 ประมวลภาพกิจกรรมพบปะนักเขียน (อ.ภูพิงค์ มะโน) ประมวลภาพกิจกรรมหนังสือในดวงใจ ประมวลภาพกิจกรรมพบปะนักเขียน (คุณอรสม สุทธิสาคร) 30 ตุลาคม 2561 ประมวลภาพกิจกรรมพบปะนักเขียน (ผศ. วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ) ประมวลภาพกิจกรรมพบปะนักเขียน (คุณสุภาพงษ์ นิลเกษ) 31 ตุลาคม 2561 ประมวลภาพกิจกรรม DIY Notebook & Bookmark ประมวลภาพกิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้วรรณวรรธน์” ประมวลภาพกิจกรรมพบปะนักเขียน (คุณวรรธนวรรณ จันทรจนา) 1 พฤศจิกายน 2561 ประมวลภาพกิจกรรม ศิลปะการตัดตุงล้านนาภูมิปัญญาชาวเหนือ (ตุงไส้หมู) ประมวลภาพกิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้ทมยันตี” ประมวลภาพกิจกรรมพบปะนักเขียน (คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์) 2 พฤศจิกายน 2561 ประมวลภาพกิจกรรมพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (เป๊กซ์ วง Zeal) กาดต่อนยอน (2)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดีกำกับดูแลศูนย์บรรณสารฯ

ต้อนรับคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานศูนย์บรรณสารฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับและจัดประชุม คณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานภายในศูนย์บรรณสารฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์บรรณสารฯ ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561″

ปิดระบบบริการออนไลน์ต่างๆ ของห้องสมุดในวันที่ 21 สค. 2561 เวลา 20.00 – 08.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งปิดระบบออนไลน์ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นี้ เวลา 20.00 ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูล และบริการออนไลน์ต่างๆ อาทิ ระบบยืมต่อหนังสือด้วยตนเองออนไลน์ ระบบจองห้องค้นคว้ากลุ่ม เป็นต้น ได้ในวัน และเวลาดังกล่าว  

งานอบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดสีเขียว​ (Green Library)

      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. จัดกิจกรรม “งานอบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดสีเขียว​ (Green Library)” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวจากผู้ที่มีประสบการณ์ โดยมีคุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น กำหนดขอบเขต การทำความเข้าใจในเกณฑ์ของห้องสมุดสีเขียว และการนำความรู้จากประเด็นการวิเคราะห์ที่ได้นำไปใช้เพื่อพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็นห้องสมุดสีเขียวแบบยั่งยืน

กิจกรรม Workshop “การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดกิจกรรม Workshop “การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น” โดยรุ่นที่ 1 อบรมในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 และ รุ่นที่ 2 อบรมในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยได้คุณอนุวัฒน์ คำเงิน เป็นวิทยากร เพื่อฝึกทักษะในการออกแบบตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้นให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่สนใจ ดูภาพบรรยากาศรุ่นที่ 1 เพิ่มเติมที่นี่ ดูภาพบรรยากาศรุ่นที่ 2 เพิ่มเติมที่นี่

กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการฯ

         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. จัดกิจกรรม “อบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการ ศูนย์บรรณสารฯ (English for library services)” เมื่อวันที่ 4-15 มิถุนายน 2561 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯ เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการให้บริการห้องสมุด การให้บริการผลิตสื่อการศึกษา การนำชมหน่วยงานและหอประวัติมหาวิทยาลัย ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการห้องสมุดชาวต่างชาติ โดยมีอาจารย์ธนพงษ์ สมบัติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (SALLC) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจับใจความสำคัญและการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการสื่อสารและการบริการที่ถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น