เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Computer & Applied Sciences Complete

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทดลองใช้งานฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในช่วงปี ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีใหม่
 
ทดลองเข้าใช้งานได้ที่  http://goo.gl/5VvmGb
ระยะเวลาการทดลองใช้งาน วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2561