ข่าวและกิจกรรม

COVID-19 infection control and prevention measures in the library

COVID-19 infection control and prevention measures in the library New Library hours: Monday – Friday: 08.00 A.M. – 05.00 P.M. (Closed on weekend/holidays) We have COVID-19 infection control and prevention measures in the library as below. • Limit the number of daily users to 200 according to the amount of seats provided. (Normally, we can accommodate users). • Carry temperature checks on users. Those with body temperature above 37.5°C are prohibited from using the library. • Increase the frequency of cleaning tables, chairs and frequently touched spots. •Accept library fines via QR code payment only. Respectfully, library users are subject to the following requirements: • Enter the library using a gate near “Shong Cafe” only. • Scan the “THAI CHA NA” QR code before entering and leaving the library. • Wear a face mask while in the Library at all time. • Seriously keep physical distance from other individuals. •Frequently wash your hands. Hand sanitizer is provided at the library entrance as well as liquid soap in toilet. Theses rooms are still closed • Group study rooms • Multimedia Rooms • ECO-Corner Room • Quiet Room

กิจกรรม EZY DIY MASK by MFU Library

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม EZY DIY MASK by MFU Library

You are invited to “How to use CNKI for academic study” workshop

Dear all, MFU Library will organize a “How to use CNKI for academic study” workshop. on 24 November 2019 at M-Square, 5th Floor-Training room 2 in order to researching for chinese resources and chinese medical resources by lecturers from Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd,(Beijing). If you would like to participate to this event, please register here http://bit.ly/20191124CNKI Thank you Best Regards

Request Turnitin Originality Check Class#12

  Announcement!!! Originality Check Class#11 that has expiredand has become read-only.If you would like to check plagiarism, Please request “Class ID” and “Enrollment password” at http://library.mfu.ac.th/turnitin/request.html. Remark: You only use “Lamduan Mail” or “MFU Mail” for create account and request access Class Originality Check Class#12. If you would like more information please send email to sangduan@mfu.ac.th

การอบรม “การสร้างความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office)”

           ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. จัดอบรม “การสร้างความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office)” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจในเรื่องสำนักงานสีเขียวจากผู้ที่มีประสบการณ์

บุคลากรสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     วันที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหารและพนักงานจากสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ และหอประวัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ร่วมกัน ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

 ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9

      ขอแสดงความยินดีกับนายรักเผ่า เทพปัน และนางณชญาดา ภิราษร ตัวแทนจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากผลงานเรื่อง “การจัดเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (In-house Usage) ด้วยโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม (Barcode Batch Check In)” ในประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ กลุ่มการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (IT) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2562 ณ โรงแรม    เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี    นอกจากการนำเสนอผลงานเรื่องดังกล่าวแล้ว ศูนย์บรรณสารฯ ได้ส่งผลงานเรื่อง “Special Night : อิ่มอก อิ่มใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ” และผลงานเรื่อง “บริการ Journal Current Contents” เข้าร่วมในประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ กลุ่มบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการประชุมในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นอย่างมาก