รุจิรดา ชุ่มแก้ว
Rujirada Chumkaew

Head of Section
0 5391 6311

จุฑารัตน์ มาลาวิลาศ
Jutarut Malavilas

Librarian
0 5391 6320

ไผททิพย์ ทับทอง
Pathaithip Tuptong

Librarian
0 5391 6319

ปราณีย์ อนุศาสนนันท์
Pranee Anusasananan

Librarian
0 5391 6337

ภัทรวรรณ สิขิวัฒน์
Pattarawan Sikiwat

Administrative Officer
0 5391 6320

สายกัญญา แสนโคตร
Saikanya Sankote

Administrative Officer
0 5391 6337

สายรุ้ง สุตะวงค์
Sairung Sutawong

Administrative Staff
0 5391 6319

รสกร แก้วจินดา
Rossakorn Kaewjinda

Administrative Staff
0 5391 6319

รัชชานนท์ รัตนะ
Ratchanont Ratana

Administrative Staff
0 5391 6310