รหัสการเข้าใช้งาน Turnitin Originality Check Class#11

ประกาศ!!!!
นักศึกษาที่ต้องการใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของงานวิจัย ขณะนี้ Class Originality Check Class#10 หมดอายุแล้ว นักศึกษาสามารถ Enroll in a class 11 โดยใช้ Class ID และ Password ดังนี้

Originality Check Class#11
Class ID: 22675669
Enrollment password: 123456++
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม e-mail : sangduan@mfu.ac.th

++++++++++++++++++++++

Originality Check Class#10 that has expired and has become read-only. If you would like to check plagiarism you can enroll in a new class below:
Originality Check Class#11
Class ID: 22675669
Enrollment password: 123456++

If you would like more information please send e-mail to sangduan@mfu.ac.th