รหัสการเข้าใช้งาน Turnitin Originality Check Class#9

ประกาศ!!!!
นักศึกษาที่ต้องการใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของงานวิจัย ขณะนี้ Class Originality Check Class#8 หมดอายุแล้ว นักศึกษาสามารถ Enroll in a class โดยใช้ Class ID และ Password ดังนี้
Originality Check Class#9
Class ID: 18205970
Enrollment password: 123456++
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม email : sangduan@mfu.ac.th
++++++++++++++++++++++
Announcement!!!
No students can be added or edited in Originality Check Class#8 that has expired and has become read-only. If you would like to check plagiarism you can enroll in a new class below:
Originality Check Class#9
Class ID: 18205970
Enrollment password: 123456++
If you would like more information please send email to sangduan@mfu.ac.th