กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว

กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว

ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอโปสเตอร์ในงาน SUN Thailand

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอโปสเตอร์ ด้านความยั่งยืน ประเภทคณาจารย์และบุคลากร จากผลงาน เรื่อง “We Care We Share : บทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมผู้ใข้บริการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม” ในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม พ.ศ. 2566  

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือในครั้งนี้ โครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” เป็นกิจกรรมที่ส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศไปยังสำนักวิชาหรือหน่วยงานที่ต้องการ เพื่อให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และให้ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับชั้นต่างๆ ต่อไป

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งผลงานเข้าร่วมนิทรรศการของชมรมห้องสมุดสีเขียว

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดทำ กระเป๋าจากกระสอบเหลือใช้ และที่ใส่อุปกรณ์สำนักงานจากกระดาษเหลือใช้ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการของชมรมห้องสมุดสีเขียว (Green DIY) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ชร.

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ เชียงราย โดยมีคุณครูร่วมเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือในครั้งนี้

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

เมื่อวันที่ 18 และวันที่ 23 มกราคม 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าวร่วมเป็นตัวแทนรับมอบทรัพยากรในครั้งนี้

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ชร.

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โดยมีตัวแทนจากโรงเรียน นายพรเพิ่ม เลิศวิทยาวิวัฒน์ร่วมรับมอบทรัพยากรในครั้งนี้ด้วย

ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้ สำนักวิชาจีนวิทยา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน จำนวน 567 รายการ ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับสำนักวิชาจีนวิทยา โดยมีคณบดี ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ และอาจารย์จากสำนักวิชาจีนวิทยาร่วมรับมอบหนังสือในครั้งนี้ด้วย

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล.

เมื่อวันที่ 11 และ 18 พ.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้ กศน.เชียงของ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ส่งมอบวารสารและนิตยสาร จำนวน 396 ฉบับ ที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานและผู้ใช้บริการในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” เพื่อสนับสนุนโครงการ “บรรณสัญจร” ของห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงของ (กศน.เชียงของ) จังหวัดเชียงราย

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือดอยตุง

ศูนย์บรรณสารฯ จัดฝึกอบรม ​เรื่อง​ ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน​ 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ​มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดฝึกอบรม ​เรื่อง​ ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 เวลา 08:30–16:00 น.​ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV)

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “คัดแยกขยะ” และ “มาตรการการประหยัดพลังงาน”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 เรื่อง คือ “คัดแยกขยะ” ก่อนทิ้ง Save เรา Save โลก และ “มาตรการการประหยัดพลังงาน” ให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ใช้บริการ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 27 คน

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม​ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การอบรมเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ​ ประจำปี​ 2565

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน​ 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับส่วนอาคาร​สถานที่​ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม​ ​เรื่อง​ เตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ เวลา 08:30–12:00 น.​ ณ ห้องเธียเตอร์ (Theater Room) ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV)

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวัน Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ

กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง “การจัดเก็บสารเคมีให้ถูกต้องและปลอดภัย”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม เรื่อง “การจัดเก็บสารเคมีให้ถูกต้องและปลอดภัย” เมื่อวันที่พฤหัส ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ

กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง “การจัดทำแผนการซักซ้อมกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม เรื่อง “การจัดทำแผนการซักซ้อมกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการลดและคัดแยกขยะจากสิงห์ปาร์ค เชียงราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และทีมศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ (CEWT) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสิงห์ปาร์ค เชียงราย ที่ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ ห้องชงโค ชั้น 3 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันอัคคีภัย

ศูนย์บรรณสารฯได้ร่วมกับบริษัทเอ็มพร๊อพเพอร์ตี้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันอัคคีภัย

กิจกรรม MFU LIBRARY LOVES THE EARTH

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายภูมิทัศน์

“Less Waste, More Days”

ห้องสมุดเชิญชวนให้นักศึกษา นำแก้วและภาชนะส่วนตัวมาใช้ในการรับประทานอาหารว่าง

“Green Quiz”

ห้องสมุดจัดกิจกรรมเชิญนักศึกษา ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

กิจกรรม “Music in My Mind”

ร่วมกับสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ใช้พื้นที่สวนของห้องสมุดจัดกิจกรรม "Music in My Mind ดนตรีในสวน" โดยมีนักศึกษาจากชมรม MFU BAND มาขับร้องเพลงและบรรเลง

รณรงค์ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ห้องสมุดร่วมกับฝ่ายพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน ส่วนอาคารสถานที่ ได้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากหลอดแบบ T5

Big Cleaning Day

ห้องสมุด โดยคณะทำงานกิจกรรม 5ส ศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาดใหญ่ของศูนย์บรรณสารฯ

“นวัตกรรม : เก้าอี้กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม”

บริษัท   SCG แพคเก็จจิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบเก้าอี้กระดาษให้ศูนย์บรรณสารฯ จำนวน 30 ตัว

กิจกรรมสอนการแยกขยะ

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ขยายเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ไปยังโรงเรียนในโครงการห้องสมุดพี่ช่วยน้อง  (โครงการบริการวิชาการชุมชน)

มุม ECO Corner

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดมุม ECO Corner เพื่อรวบรวมทรัพยากรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

สวนและไม้ประดับ ลดโลกร้อน

ห้องสมุดร่วมกับฝ่ายภูมิทัศน์ ส่วนอาคารสถานที่ ได้ทำการจัดสวนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในห้องสมุดให้ร่มรื่น สบายตา

แก้วส่วนตัวลดโลกร้อน

ร้านชงคาเฟ่ ร่วมกับศูนย์บรรณสารฯ ในโครงการ MFU Green Library