กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว

กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว

ศูนย์บรรณสารฯ จัดฝึกอบรม ​เรื่อง​ ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน​ 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ​มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดฝึกอบรม ​เรื่อง​ ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 เวลา 08:30–16:00 น.​ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดี ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคคลากรของศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง รวม 37 คน หลังจากได้รับความรู้ในเรื่องวิธีการตรวจประเมิน รูปแบบ หน้าที่ และวิธีการดำเนินการต่างๆ ในการตรวจประเมินแล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนได้ทำข้อสอบ เพื่อสอบเป็นผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 หลังจากนั้นเป็นการกล่าวขอบคุณวิทยากรจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ตามลำดับ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “คัดแยกขยะ” และ “มาตรการการประหยัดพลังงาน”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 เรื่อง คือ “คัดแยกขยะ” ก่อนทิ้ง Save เรา Save โลก และ “มาตรการการประหยัดพลังงาน” ให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ใช้บริการ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 27 คน

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม​ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การอบรมเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ​ ประจำปี​ 2565

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน​ 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับส่วนอาคาร​สถานที่​ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม​ ​เรื่อง​ เตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ เวลา 08:30–12:00 น.​ ณ ห้องเธียเตอร์ (Theater Room) ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV)

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวัน Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ

กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง “การจัดเก็บสารเคมีให้ถูกต้องและปลอดภัย”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม เรื่อง “การจัดเก็บสารเคมีให้ถูกต้องและปลอดภัย” เมื่อวันที่พฤหัส ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ

กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง “การจัดทำแผนการซักซ้อมกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม เรื่อง “การจัดทำแผนการซักซ้อมกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการลดและคัดแยกขยะจากสิงห์ปาร์ค เชียงราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และทีมศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ (CEWT) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสิงห์ปาร์ค เชียงราย ที่ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ ห้องชงโค ชั้น 3 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันอัคคีภัย

ศูนย์บรรณสารฯได้ร่วมกับบริษัทเอ็มพร๊อพเพอร์ตี้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันอัคคีภัย

กิจกรรม MFU LIBRARY LOVES THE EARTH

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายภูมิทัศน์

“Less Waste, More Days”

ห้องสมุดเชิญชวนให้นักศึกษา นำแก้วและภาชนะส่วนตัวมาใช้ในการรับประทานอาหารว่าง

“Green Quiz”

ห้องสมุดจัดกิจกรรมเชิญนักศึกษา ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

กิจกรรม “Music in My Mind”

ร่วมกับสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ใช้พื้นที่สวนของห้องสมุดจัดกิจกรรม "Music in My Mind ดนตรีในสวน" โดยมีนักศึกษาจากชมรม MFU BAND มาขับร้องเพลงและบรรเลง

รณรงค์ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ห้องสมุดร่วมกับฝ่ายพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน ส่วนอาคารสถานที่ ได้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากหลอดแบบ T5

Big Cleaning Day

ห้องสมุด โดยคณะทำงานกิจกรรม 5ส ศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาดใหญ่ของศูนย์บรรณสารฯ

“นวัตกรรม : เก้าอี้กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม”

บริษัท   SCG แพคเก็จจิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบเก้าอี้กระดาษให้ศูนย์บรรณสารฯ จำนวน 30 ตัว

กิจกรรมสอนการแยกขยะ

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ขยายเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ไปยังโรงเรียนในโครงการห้องสมุดพี่ช่วยน้อง  (โครงการบริการวิชาการชุมชน)

มุม ECO Corner

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดมุม ECO Corner เพื่อรวบรวมทรัพยากรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

สวนและไม้ประดับ ลดโลกร้อน

ห้องสมุดร่วมกับฝ่ายภูมิทัศน์ ส่วนอาคารสถานที่ ได้ทำการจัดสวนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในห้องสมุดให้ร่มรื่น สบายตา

แก้วส่วนตัวลดโลกร้อน

ร้านชงคาเฟ่ ร่วมกับศูนย์บรรณสารฯ ในโครงการ MFU Green Library

ถุงผ้าเก่า…เราขอนะ

ห้องสมุดให้บริการยืมถุงผ้าเพื่อยืมหนังสือ ภายใต้กิจกรรม “ถุงผ้าเก่า เราขอนะ” (Green Library)

อบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดสีเขียว​ (Green Library)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. จัดกิจกรรม “งานอบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดสีเขียว​ (Green Library)

“อ่านวนไป”

เชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นำหนังสือที่อ่านแล้วหรือไม่ได้ใช่แล้ว มาหมุนเวียนกันอ่าน

ASANA : ลดการใช้กระดาษ และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและติดตามงาน

เชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นำหนังสือที่อ่านแล้วหรือไม่ได้ใช่แล้ว มาหมุนเวียนกันอ่าน