ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดีกำกับดูแลศูนย์บรรณสารฯ นางดาวนภา สุยะนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมพนักงานศูนย์บรรณสารฯ เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 1.รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล (หัวหน้าคณะผู้ประเมิน) 2.ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3.อาจารย์ทรงศักดิ์ ควรคิด ผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ 4. นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 5.นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีว่าที่ผู้ตรวจประเมินฯ จำนวน 5 ท่าน และผู้สังเกตการณ์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 7 ท่าน […]