ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดอบรม “มาตรฐาน ISO 14001 กรณีศึกษา:หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมเรื่อง “กรณีศึกษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 เพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและทีมงานของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยผศ. เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณฐิติมา เธียรอนันตกุล รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา เป็นวิทยากรในการอบรม

ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ได้ผ่านการรับรองการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ในปีพ.ศ. 2561 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากนั้นศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ได้ดำเนินการต่อเนื่องทางด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) และได้ผ่านการตรวจประเมินรับรอง ระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) ในปีพ.ศ. 2563 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและพัฒนาเป็นห้องสมุดที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้ทำการศึกษาและเตรียมมุ่งไปสู่การรับรองห้องสมุดที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ต่อไป