ปิดพื้นที่ห้อง Self-Access Learning (ห้องคอมพิวเตอร์) 18-22 ธค. 63

ขออภัยในความไม่สะดวก
ศูนย์บรรณสาร ประกาศปิดพื้นที่ห้อง Self-Access Learning (ห้องคอมพิวเตอร์) ชั้น 3 ชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 ธ.ค. 63 เนื่องจากเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ภายในห้องใหม่ทั้งหมด เพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสอบออนไลน์ ทางศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดพื้นที่ให้บริการเพื่อใช้สอบออนไลน์ ดังนี้
– พื้นที่ Edutainment Zone ชั้น 3
– ห้องอบรม ชั้น 5

ผู้ใช้บริการสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ตั้งแต่วันนี้จนถึง 24 ธค. 63
สามารถส่งคำขอใช้บริการได้ที่
https://bit.ly/3gIaQb5

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่องานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ
Tel : 0 5391 6330-1
Inbox : m.me/MFULIBRARY