ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมพนักงานศูนย์บรรณสารฯ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์สุประกิจ ทองดี ผู้แทนจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ทรงศักดิ์ ควรคิด ผู้แทนจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสรรเพ็ช รอดพินิจ ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และคุณร่มสิริ เสียงใส ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา โดยการประเมินเป็นการตรวจสอบในขั้นตอนของเอกสาร หลังจากนั้นเป็นการตรวจดูสภาพแวดล้อม และการดำเนินงานภายในศูนย์บรรณสารฯ ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ หลังจากนั้นคณะกรรมการจึงได้ทำการสรุปข้อดีในการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ศูนย์บรรณสารฯ นำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่