เรื่องไม่สามารถใช้ระบบออนไลน์ของห้องสมุดได้ชั่วคราวในวันที่ 4 มีนาคม 2561

เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน
ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากในวันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.
ห้องสมุดไม่สามารถให้บริการในระบบออนไลน์ได้ เนื่องจากการปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
 
แต่ผู้ใช้บริการสามารถยืม-คืนหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3
 
และผู้ใช้บริการที่ต้องการจองห้องค้นคว้ากลุ่ม และห้องดูหนังในวันที่ 4 มีนาคม 2561 สามารถลงชื่อเพื่อจองได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 เท่านั้น ในวันที่ 3 มีนาคม 2561