ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมรับมอบเกียรติบัตร “คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2562 ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมรับมอบเกียรติบัตร “คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน Carbon-neutral man” จากนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อบรมเชิงปฏิบัติการ Adobe Illustrator Workshop & Training (พนักงานศูนย์ฯ)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่พนักงานภายในศูนย์บรรณสารฯ เรื่อง “Adobe Illustrator Workshop & Training” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์บรรณสารฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยมีคุณอนุวัฒน์ คำเงิน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารฯ เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้มีจุดประสงค์ให้พนักงานของศูนย์บรรณสารฯ ได้ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อการนำเสนอต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯต่อไป ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

อบรมเชิงปฎิบัติการ “บรรณารักษ์กับการบริการสนับสนุนวิจัย”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. รัตติมา จีนาพงษา อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร และอดีตประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาค (PULINET) มาบรรยายและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดของห้องสมุดและบรรณารักษ์ในการสนับสนุนงานวิจัย ให้แก่บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่