ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Special Night เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือสอบ (18 ธ.ค. 62)

กิจกรรม Special Night (Custard, Sandwich and soy milk) เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

แม่บ้าน และรปภ. ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ใส่ใจการแยกขยะ

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ทำการรณรงค์ให้มีการแยกขยะ ให้ง่ายต่อการนำไปบริหารจัดการต่อนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน