กิจกรรม “World Environment Day and Big Cleaning Day”

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรม “World Environment Day and Big Cleaning Day” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก      โดยรักษาการแทนฯ คุณดาวนภา สุยะนนท์ กล่าวเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการแจ้งนโยบาย แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของศูนย์บรรณสารฯ และการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส หลังจากนั้นมีการประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญในโครงการสำนักงานสีเขียว ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลคือ คุณสายกัญญา แสนโคตร เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ ในคำขวัญที่ว่า “เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตร มุ่งลดมลพิษสิ่งแวดล้อม พร้อมใจประหยัดพลังงาน สืบสานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แน่วแน่เรื่องลดโลกร้อน รักษาองค์กรสีเขียวให้ยั่งยืน” โดยมีที่ปรึกษาศูนย์บรรณสารฯ ดร.พฐา สุวรรณรัตน์ จอห์นสตัน เป็นผู้มอบรางวัล หลังจากนั้นพนักงานทุกคนได้ช่วยกันปลูกต้นพลูด่าง ทำความสะอาด และจัดภูมิทัศน์โดยรอบของพื้นที่ Green Spaces เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณลานกิจกรรม AV และในช่วงบ่ายพนักงานทุกคนได้ช่วยกัน ทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามตามหลัก 5ส

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่