ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ รวมถึงหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการบริหาร การให้บริการห้องสมุด รวมถึงงานจดหมายเหตุ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่