อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำทะเบียนปัญหาสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำทะเบียนปัญหาสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร AV ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจในการทำทะเบียนปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติจริงจากผู้ที่มีประสบการณ์ โดยมี อาจารย์ ดร. ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว และอาจารย์ ผุสดี ละออ จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้นำไปปฏิบัติจริงในการจัดทำทะเบียนปัญหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อหาปัญหาและนำไปแก้ไขในหัวข้อที่เร่งด่วนต่อไป

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่