อบรมเชิงปฎิบัติการ “ความรู้เรื่องมาตรฐานผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติสำหรับบรรณารักษ์บริการสนับสนุนวิจัย”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เรื่องมาตรฐานผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติสำหรับบรรณารักษ์บริการสนับสนุนวิจัย ” เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้แก่บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯ และตัวแทนจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา มฟล. โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ศศิธร ติณะมาศ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจในความรู้เรื่องขั้นตอน และมาตรฐานในการการส่งผลงานทางวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติสำหรับบรรณารักษ์บริการสนับสนุนวิจัย

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่