โครงการ “ห้องสมุดพี่ช่วยน้อง” (โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกันจัดโครงการ “ห้องสมุดพี่ช่วยน้อง” ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จังหวัดเชียงราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาหนังสือ ให้บริการ และตกแต่งสถานที่ให้สวยงามน่าใช้ และมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ และการอ่าน เพื่อกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่