อบรมเชิงปฎิบัติการ “หลักการจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุดโรงเรียน”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “หลักการจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุดโรงเรียน” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์บรรณสารฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุดโรงเรียนที่ถูกต้อง การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการห้องสมุด ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ทั้งนี้มีคุณครูจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาร่วมเข้าอบรมดังกล่าวจำนวน 21 คน

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่