ออกบูทแนะนำการให้บริการในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย และนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ออกบูทแนะนำการให้บริการในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย และนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องพวงชมพู ชั้น 5 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 09.00 – 16.00 น. ซึ่งได้มีการจัดแสดงโชว์บริการเด่นของทางห้องสมุด อาทิ MFU Library Application, โปรแกรม EZ-Proxy, โปรแกรมตรวจความซ้ำซ้อนของงานวิจัย TURNITIN ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บรรณสารฯ คอยตอบคำถาม และให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทุกคน ต่อมาในช่วงบ่ายคุณดาวนภา สุยะนนท์ ตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และ คุณณชญาดา ภิราษร ตำแหน่งบรรณารักษ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะนำการสมัครสมาชิก สิทธของสมาชิกระดับบัณฑิตศึกษา และบริการที่น่าสนใจของศูนย์บรรณสารฯ แก่นักศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย และนักศึกษาต่างชาติ ตามลำดับ

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่