อบรมเชิงปฏิบัติการ Adobe Illustrator Workshop & Training (พนักงานศูนย์ฯ)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่พนักงานภายในศูนย์บรรณสารฯ เรื่อง “Adobe Illustrator Workshop & Training” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์บรรณสารฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยมีคุณอนุวัฒน์ คำเงิน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารฯ เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้มีจุดประสงค์ให้พนักงานของศูนย์บรรณสารฯ ได้ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อการนำเสนอต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯต่อไป

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่