พนักงานศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลระดับชมเชยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

      คุณรักเผ่า เทพปัน และคุณพิชญา สาจันทร์ ตัวแทนจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลระดับชมเชยจากการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ ในผลงานเรื่อง “การพัฒนาแอพลิเคชั่นสำรองที่นั่งอ่านหนังสือ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” จากการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 (The 11th PULINET Online National Conference – PULINET 2021) : New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2564 จัดโดยเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

นอกจากนี้พนักงานศูนย์บรรณสารฯ ยังได้ร่วมนำเสนอผลงานอีก จำนวน 4 ผลงาน ประกอบด้วย

1) ระบบออนไลน์งานแสดงหนังสือ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : ความปกติในรูปแบบใหม่ โดยคุณจุฑารัตน์ มาลาวิลาศ คุณนภสินธิ์ งามการ และคณะ

2) วันนี้ในอดีต: ความทรงจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบนสื่อเฟซบุ๊ก โดยคุณตรีสลา ฟูแว่น และคุณอมรรัตน์ นูกุล

3) Netflix by MFU Library โดยคุณพิชญา สาจันทร์ และคุณฉัตรชัย อุ่นบ่อแฮ้ว

4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุสำนักงาน เพื่อสำนักงานไร้กระดาษ โดยคุณรักเผ่า เทพปัน และคุณปวีณา หมื่นปัญญา