ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งาน CANVA เพื่องานออกแบบประชาสัมพันธ์”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งาน CANVA เพื่องานออกแบบประชาสัมพันธ์” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องอบรม 2 ชั้น 5 อาคารศูนย์บรรณสารฯ โดยมีคุณพิชญา สาจันทร์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ เป็นวิทยากร

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานภายในศูนย์บรรณสารฯ ได้เพิ่มทักษะและประยุกต์การใช้ CANVA ในการออกแบบ และนำงานที่ออกแบบไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองได้