ศูนย์บรรณสารฯ บริจาคหนังสือและวารสารให้ กศน. ขุนตาล

11 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้บริจาคหนังสือและวารสาร จำนวนรวม 1,000 เล่ม ไปยังห้องสมุดประชาชนอำเภอขุนตาล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขุนตาล (กศน. ขุนตาล) จังหวัดเชียงราย ซึ่งโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนอำเภอขุนตาล โดยบรรณารักษ์ของกศน.ขุนตาลจะนำหนังสือและวารสารไปให้บริการในชุมชนต่อไป