ศูนย์บรรณสารฯ เน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส่ ภายใต้ “MFU ITA”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดประชุม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่อง “MFU ITA” โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ มฟล. เวลา 10.00-11.00 น. เพื่อให้พนักงานภายในศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรู้ เข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University Integrity and Transparency Assessment : MFU ITA) และเน้นย้ำให้พนักงานใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานต่อไป

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการบันทึกภาพผู้บริหารและพนักงานศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกัน เพื่อแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ มฟล.

 

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่