ศูนย์บรรณสารฯ เตรียมพร้อมเข้าสู่ ISO ผ่านกรณีศึกษาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดอบรมเรื่อง “การจัดการระบบมาตรฐาน ISO และกรณีศึกษาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของห้องสมุด ศูนย์บรรณสารฯ  โดยได้รับเกียรติจากคุณพันธ์ทิพย์ ธรสาธิตกุล หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบชั้นสูง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มฟล. มาเป็นวิทยากรมาให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ ISO และกรณีศึกษาการทำระบบ ISO ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ทั้งนี้หลังจากการอบรม นางดาวนภา สุยะนนท์  ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณวิทยากร และถ่ายรูปร่วมกันด้วยการแสดงสัญลักษณ์เน้นย้ำจุดยืนในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่