ศูนย์บรรณสารฯ ตรวจวัดสภาพแวดล้อมเพื่อความพร้อมในการทำงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์สิตางค์ คงกระโทก และนักศึกษา ได้เข้ามาตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่อไป

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่