ต้อนรับคณะทำงานตรวจเยี่ยม และประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการประเมินจากคณะทำงานตรวจเยี่ยม และประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ในการนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงานฯ ในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแก่สำนักวิชาและนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การตรวจประเมินครั้งนี้ด้วย

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่