ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยจำนวน 60 คน ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ และหอประวัติ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ร่วมกัน

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่