ศูนย์บรรณสารฯ รับโล่รางวัลสำนักงานสีเขียว

     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นการรับมอบรางวัลเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายจตุพร บุรุษพิพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวสารแสดงความยินดีและร่วมมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ
ศูนย์บรรณสารฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในปีพ.ศ. 2562 ได้รับการประเมินรับรองเป็น “ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)” ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรและเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จึงมีนโยบายในการดำเนินการตามข้อกำหนดระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ต่อไป