วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่

วิสัยทัศน์

“แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ และเป็นห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ

  1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ ทันสมัย
  2. วิเคราะห์ จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีมาตรฐาน
  3. บริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ และองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  4. สร้างเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
  5. ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
  6. ทำหน้าที่เป็นหอจดหมายเหตุและหอประวัติของมหาวิทยาลัย
  7. ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพห้องสมุดแก่ชุมชน

ภาระหน้าที่

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานบริการทางวิชาการที่สนับสนุน ความเป็นเลิศ ของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งในด้านการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ระบบการบริหารจัดการ และการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการดำเนิน การแสวงหา วิเคราะห์ การจัดระบบ และการบำรุงรักษา ให้บริการ ทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบ  และเป็นแหล่งรวบรวมบริการสืบค้น เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย