วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่

วิสัยทัศน์

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นแหล่งบริการสารนิเทศทางวิชาการระดับชั้นนำของประเทศ มีการบริการเป็นมาตรฐานสากล ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ และสนับสนุนความเป็นเลิศ ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเชื่อมโยงการบริการสู่ชุมชน

พันธกิจ

จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จัดระบบ และบำรุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศบริการและเผยแพร่ ทรัพยากร สารสนเทศ และองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้บริการระบบ Learning Management System ส่งเสริมการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมสร้าง บรรยากาศ ที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย เทคโนโลยีที่เหมาะสม และ ทันสมัย พัฒนาเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ของจังหวัดทำหน้าที่เป็นหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย

ภาระหน้าที่

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานบริการทางวิชาการที่สนับสนุน ความเป็นเลิศ ของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งในด้านการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ระบบการบริหารจัดการ และการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการดำเนิน การแสวงหา วิเคราะห์ การจัดระบบ และการบำรุงรักษา ให้บริการ ทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบ รวมทั้งให้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นแหล่งรวบรวมบริการสืบค้น เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย