เสนอแนะและตรวจสอบหนังสือ

เสนอแนะและตรวจสอบหนังสือ

คัดเลือกและเสนอแนะหนังสือ

     คัดเลือกและเสนอแนะหนังสือ (MFU Library Bookshop) เพื่อให้บริการที่ศูนย์บรรณสารฯ ผ่านชั้นหนังสือที่จำแนกกลุ่มตามสำนักวิชา จากร้านค้าชั้นนำ 32 ร้านค้า มากกว่า 16,000 รายชื่อ

เสนอแนะหนังสือและตรวจสอบสถานะ

     เสนอแนะหนังสือเพื่อให้บริการที่ศูนย์บรรณสารฯ ด้วยตนเอง พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะการดำเนินการจัดหา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน