ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ. 2563 ศูนย์บรรณสารฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับห้องสมุด”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับห้องสมุด” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Special Night เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือสอบ (18 ธ.ค. 62)

กิจกรรม Special Night (Custard, Sandwich and soy milk) เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

แม่บ้าน และรปภ. ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ใส่ใจการแยกขยะ

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ทำการรณรงค์ให้มีการแยกขยะ ให้ง่ายต่อการนำไปบริหารจัดการต่อนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

ศึกษาดูงาน สำนักงานสีเขียว ศูนย์บรรณสารฯ ม.พะเยา

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. ได้เข้าศึกษาดูงาน “สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ณ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ย์ ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ และ ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นคุณดาวนภา สุยะนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ มฟล. ได้กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้กับรักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ แล้วจึงทำการศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียวทั้งแบบโดยรวม และแยกตามหมวดต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจในเรื่องสำนักงานสีเขียวจากการเห็นสถานที่จริง และการพูดคุยซักถามกันในประเด็นต่างๆ กับผู้ปฏิบัติจริง เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงงานแยกขยะของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ เป็นผู้พาเยี่ยมชม และอธิบายขั้นตอนตั้งแต่การแยกขยะจากถังขยะ แล้วนำส่งมายังโรงแยกขยะ และทำการจำหน่ายออกซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของกระบวนการ ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดมหกรรมหนังสือ MFU Book Fair 2019

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดงานมหกรรมหนังสือประจำปี 2562 หรือ MFU Book Fair 2019 ระหว่างวันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร M-Square มฟล.

You are invited to “How to use CNKI for academic study” workshop

(English below) เรียนทุกท่าน ขอเชิญอบรมเรื่อง “How to use CNKI for academic study” การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบค้นทรัพยากรภาษาจีนทุกประเภท และข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์แผนจีน จากวิทยากรจาก Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd,(Beijing) ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องพวงชมพู อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้หากท่านสนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ตามลิ้งที่แนบมานี้ http://bit.ly/20191124CNKI ++++ Dear all, MFU Library will organize a “How to use CNKI for academic study” workshop. on 24 November 2019 at M-Square, 5th Floor-Training room 2 in order to researching for chinese resources and chinese medical resources by lecturers from Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd,(Beijing). If you would like to participate to this event, please register here http://bit.ly/20191124CNKI Thank you Best Regards

มฟล. จับมือพันธมิตรเปิดตัวโครงการ Library: Care the Bear

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดโครงการ Library: Care the Bear (สัญจรสู่ภาคเหนือ) ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อบรมเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และการจัดการมลพิษและของเสีย

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมด้านการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และการจัดการมลพิษและของเสีย