รหัสการเข้าใช้งาน Turnitin Originality Check Class#12

(English below) ประกาศ!!!! อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาที่ต้องการใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของงานวิจัย ขณะนี้ Class Originality Check Class#11 หมดอายุแล้ว นักศึกษาสามารถติดต่อขอ “Class ID” และ “Enrollment password” สำหรับ Class Originality Check Class#12 ได้ที่ http://library.mfu.ac.th/turnitin/request.html หมายเหตุ: ใช้ “Lamduan Mail” หรือ “MFU Mail” เท่านั้น ในการสร้างรหัสเข้าใช้งาน และการขอรหัสเข้าใช้งาน Class Originality Check Class#12 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม email : sangduan@mfu.ac.th ++++++++++++++++++++++ Announcement!!! Originality Check Class#11 that has expiredand has become read-only.If you would like to check plagiarism, Please request “Class ID” and “Enrollment password” at http://library.mfu.ac.th/turnitin/request.html. Remark: You only use “Lamduan Mail” or “MFU Mail” for create account and request access to Class Originality Check Class#12. If you would like more information please send email to sangduan@mfu.ac.th

กิจกรรม Special Night (22 ต.ค. 62)

กิจกรรม Special Night (Thai Desserts) เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น. ณ Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3 กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนของว่างเป็นขนมไทย และเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่นจาก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งบรรยากาศภายในงานฯ นั้น คุณณชญาดา ภิราษร หัวหน้าฝ่ายบริการฯ ศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม และร่วมแจกของว่างและเครื่องดื่ม ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาได้รับประทานร่วมกัน ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่  

ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมรับมอบเกียรติบัตร “คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2562 ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมรับมอบเกียรติบัตร “คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน Carbon-neutral man” จากนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อบรมเชิงปฏิบัติการ Adobe Illustrator Workshop & Training (พนักงานศูนย์ฯ)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่พนักงานภายในศูนย์บรรณสารฯ เรื่อง “Adobe Illustrator Workshop & Training” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์บรรณสารฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยมีคุณอนุวัฒน์ คำเงิน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารฯ เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้มีจุดประสงค์ให้พนักงานของศูนย์บรรณสารฯ ได้ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อการนำเสนอต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯต่อไป ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

อบรมเชิงปฎิบัติการ “บรรณารักษ์กับการบริการสนับสนุนวิจัย”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. รัตติมา จีนาพงษา อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร และอดีตประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาค (PULINET) มาบรรยายและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดของห้องสมุดและบรรณารักษ์ในการสนับสนุนงานวิจัย ให้แก่บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

ออกบูทแนะนำการให้บริการในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย และนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ออกบูทแนะนำการให้บริการในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย และนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

อบรมเชิงปฎิบัติการ “หลักการจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุดโรงเรียน”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “หลักการจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุดโรงเรียน” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์บรรณสารฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

โครงการ “ห้องสมุดพี่ช่วยน้อง” (โรงเรียนบ้านแม่แพง)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกันจัดโครงการ “ห้องสมุดพี่ช่วยน้อง” ณ โรงเรียนบ้านแม่แม่แพง

ออกบูทแนะนำการให้บริการในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ออกบูทแนะนำการให้บริการในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 09.00 – 16.00 น.

รหัสการเข้าใช้งาน Turnitin Originality Check Class#10

ประกาศ!!!! นักศึกษาที่ต้องการใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของงานวิจัย ขณะนี้ Class Originality Check Class#9 หมดอายุแล้ว นักศึกษาสามารถ Enroll in a class 10 โดยใช้ Class ID และ Password ดังนี้ Originality Check Class#10 Class ID: 21758930 Enrollment password: 123456++