ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดีกำกับดูแลศูนย์บรรณสารฯ

ต้อนรับคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานศูนย์บรรณสารฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับและจัดประชุม คณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานภายในศูนย์บรรณสารฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์บรรณสารฯ ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561″

ปิดระบบบริการออนไลน์ต่างๆ ของห้องสมุดในวันที่ 21 สค. 2561 เวลา 20.00 – 08.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งปิดระบบออนไลน์ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นี้ เวลา 20.00 ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูล และบริการออนไลน์ต่างๆ อาทิ ระบบยืมต่อหนังสือด้วยตนเองออนไลน์ ระบบจองห้องค้นคว้ากลุ่ม เป็นต้น ได้ในวัน และเวลาดังกล่าว  

งานอบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดสีเขียว​ (Green Library)

      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. จัดกิจกรรม “งานอบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดสีเขียว​ (Green Library)” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวจากผู้ที่มีประสบการณ์ โดยมีคุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น กำหนดขอบเขต การทำความเข้าใจในเกณฑ์ของห้องสมุดสีเขียว และการนำความรู้จากประเด็นการวิเคราะห์ที่ได้นำไปใช้เพื่อพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็นห้องสมุดสีเขียวแบบยั่งยืน

กิจกรรม Workshop “การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดกิจกรรม Workshop “การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น” โดยรุ่นที่ 1 อบรมในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 และ รุ่นที่ 2 อบรมในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยได้คุณอนุวัฒน์ คำเงิน เป็นวิทยากร เพื่อฝึกทักษะในการออกแบบตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้นให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่สนใจ ดูภาพบรรยากาศรุ่นที่ 1 เพิ่มเติมที่นี่ ดูภาพบรรยากาศรุ่นที่ 2 เพิ่มเติมที่นี่

กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการฯ

         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. จัดกิจกรรม “อบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการ ศูนย์บรรณสารฯ (English for library services)” เมื่อวันที่ 4-15 มิถุนายน 2561 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯ เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการให้บริการห้องสมุด การให้บริการผลิตสื่อการศึกษา การนำชมหน่วยงานและหอประวัติมหาวิทยาลัย ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการห้องสมุดชาวต่างชาติ โดยมีอาจารย์ธนพงษ์ สมบัติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (SALLC) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจับใจความสำคัญและการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการสื่อสารและการบริการที่ถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ประมวลภาพบรรยากาศ MFU LIBRARY LOVES THE EARTH

      วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายภูมิทัศน์ ได้ร่วมกันปลูกต้นเหลืองอินเดียบริเวณถนนเข้าสู่ตึกศูนย์บรรณสารฯ จำนวนกว่า 60 ต้น เพื่อสร้างความสวยงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นอกจากนี้ยังมีการทำ Big cleaning day รวมพลังสามัคคี ทำความทำความสะอาดพื้นที่เก็บของ และเอกสารภายในศูนย์บรรณสารฯ ภายในวันเดียวกันนี้ด้วย ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

ภาพกิจกรรม Special Night "Toast Time"

       ผ่านพ้นกันไปแล้วสำหรับกิจกรรม Special Night “Toast Time” เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น. บริเวณมุม Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3        กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. ร่วมกับศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งบรรยากาศภายในงานฯ นั้น รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ คุณดาวนภา สุยะนนท์ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม และให้กำลังใจนักศึกษา หลังจากนั้นนักศึกษาจึงได้ปิ้งขนมปัง และรับเครื่องดื่มที่นำมาแจกได้ฟรี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสมาคมนักศึกษาเก่ามาร่วมแจก และเป็นกำลังใจให้นักศึกษาภายในงานด้วย ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่