ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้แก่บุคลากร แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์บรรณสารฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากคุณณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย ตำแหน่ง เลขาธิการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา และหัวหน้างานธุรการ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร ซึ่งพนักงานศูนย์บรรณสารฯ ทุกคนได้รับความรู้ และจะนำไปปฏิบัติในการการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับห้องสมุด”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับห้องสมุด” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

แม่บ้าน และรปภ. ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ใส่ใจการแยกขยะ

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ทำการรณรงค์ให้มีการแยกขยะ ให้ง่ายต่อการนำไปบริหารจัดการต่อนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

ศึกษาดูงาน สำนักงานสีเขียว ศูนย์บรรณสารฯ ม.พะเยา

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. ได้เข้าศึกษาดูงาน “สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ณ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ย์ ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ และ ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นคุณดาวนภา สุยะนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ มฟล. ได้กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้กับรักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ แล้วจึงทำการศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียวทั้งแบบโดยรวม และแยกตามหมวดต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจในเรื่องสำนักงานสีเขียวจากการเห็นสถานที่จริง และการพูดคุยซักถามกันในประเด็นต่างๆ กับผู้ปฏิบัติจริง เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงงานแยกขยะของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ เป็นผู้พาเยี่ยมชม และอธิบายขั้นตอนตั้งแต่การแยกขยะจากถังขยะ แล้วนำส่งมายังโรงแยกขยะ และทำการจำหน่ายออกซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของกระบวนการ ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

อบรมเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และการจัดการมลพิษและของเสีย

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมด้านการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และการจัดการมลพิษและของเสีย

ศูนย์บรรณฯ ร่วมกิจกรรม Kick Off งดแจกถุงพลาสติกใน มฟล.

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 พนักงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยรักษาการแทนผู้อำนวยการ คุณดาวนภา สุยะนนท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off งดแจกถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยภายในงานนายสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ความสำคัญเรื่องรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และได้มอบถุงผ้าจำนวน 1,000 ใบให้กับ มฟล. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกด้วย