กิจกรรม Workshop “การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดกิจกรรม Workshop “การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น” โดยรุ่นที่ 1 อบรมในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 และ รุ่นที่ 2 อบรมในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยได้คุณอนุวัฒน์ คำเงิน เป็นวิทยากร เพื่อฝึกทักษะในการออกแบบตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้นให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่สนใจ ดูภาพบรรยากาศรุ่นที่ 1 เพิ่มเติมที่นี่ ดูภาพบรรยากาศรุ่นที่ 2 เพิ่มเติมที่นี่

กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการฯ

         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. จัดกิจกรรม “อบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการ ศูนย์บรรณสารฯ (English for library services)” เมื่อวันที่ 4-15 มิถุนายน 2561 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯ เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการให้บริการห้องสมุด การให้บริการผลิตสื่อการศึกษา การนำชมหน่วยงานและหอประวัติมหาวิทยาลัย ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการห้องสมุดชาวต่างชาติ โดยมีอาจารย์ธนพงษ์ สมบัติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (SALLC) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจับใจความสำคัญและการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการสื่อสารและการบริการที่ถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ประมวลภาพบรรยากาศ MFU LIBRARY LOVES THE EARTH

      วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายภูมิทัศน์ ได้ร่วมกันปลูกต้นเหลืองอินเดียบริเวณถนนเข้าสู่ตึกศูนย์บรรณสารฯ จำนวนกว่า 60 ต้น เพื่อสร้างความสวยงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นอกจากนี้ยังมีการทำ Big cleaning day รวมพลังสามัคคี ทำความทำความสะอาดพื้นที่เก็บของ และเอกสารภายในศูนย์บรรณสารฯ ภายในวันเดียวกันนี้ด้วย ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

ภาพกิจกรรม Special Night "Toast Time"

       ผ่านพ้นกันไปแล้วสำหรับกิจกรรม Special Night “Toast Time” เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น. บริเวณมุม Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3        กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. ร่วมกับศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งบรรยากาศภายในงานฯ นั้น รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ คุณดาวนภา สุยะนนท์ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม และให้กำลังใจนักศึกษา หลังจากนั้นนักศึกษาจึงได้ปิ้งขนมปัง และรับเครื่องดื่มที่นำมาแจกได้ฟรี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสมาคมนักศึกษาเก่ามาร่วมแจก และเป็นกำลังใจให้นักศึกษาภายในงานด้วย ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

ต้อนรับคณะทำงานตรวจเยี่ยม และประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการประเมินจากคณะทำงานตรวจเยี่ยม และประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ในการนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงานฯ ในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแก่สำนักวิชาและนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การตรวจประเมินครั้งนี้ด้วย ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

ภาพกิจกรรม "ถุงผ้าเราขอนะ" และ "#อ่านวนไป"

      วันที่ 25 เมษายน 2561 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยการรับบริจาคถุงผ้าที่มีมาก หรือไม่ได้ใช้แล้วจากนักศึกษา พนักงาน และอาจารย์ เพื่อนำมาให้บริการยืมใส่หนังสือที่ยืมจากห้องสมุด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม #อ่านวนไป ซึ่งเป็นการจัดหนังสือไว้ด้านหน้าห้องสมุด และผู้ใช้บริการสามารถแบ่งปันด้วยการนำหนังสือที่อ่านจบแล้ว มาแลกเล่มใหม่บนชั้นไปอ่าน หมุนเวียนกันไปได้เรื่อยๆ หรือจะบริจาคหนังสือเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ เช่นโครงการหนังสือเพื่อน้อง ก็มาสามารถบริจาคได้ ณ จุดตั้งกิจกรรมด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 3 ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

ต้อนรับคณะสื่อมวลชนในกิจกรรม Press Tour

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่มาชมวิธีการรับนักศึกษา และหลักสูตรที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงการเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่  

ต้อนรับคณะจาก The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education

เนื่องจากสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) ซึ่งเป็นสถาบันระดับนานาชาติ ที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาและรับรองมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้แก่สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการบริการ และการจัดการธุรกิจการบิน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันชั้นนำในต่างประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในการนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้ตรวจการประเมินตามมาตรฐาน THE-ICE ในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแก่สำนักวิชาและนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การตรวจประเมินครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

วันที่ 5 เมษายน 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ และหอประวัติ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ร่วมกัน ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่