มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ให้บริการของห้องสมุด

เวลาเปิดให้บริการ
•จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

•(หยุดเสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์)

โดยมี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ให้บริการของห้องสมุดดังนี้

• จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกิน 200 ที่นั่งต่อวัน

• ตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการก่อนเข้าใช้ห้องสมุดโดยการวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการ

• เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และจุดที่สัมผัสบ่อย

• รับชำระค่าปรับ/ค่าธรรมเนียมห้องสมุดผ่านทาง QR code Payment เท่านั้น

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการดังนี้

• เข้า-ออกห้องสมุดทางประตูฝั่งร้านชงเท่านั้น

• สแกน QR-CODE “ไทยชนะ” ก่อนและหลังเข้าใช้พื้นที่ห้องสมุดทุกครั้ง

• สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่ในพื้นที่ห้องสมุด

• รักษาระยะห่างจากคนรอบข้างในขณะอ่านหนังสือและติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ โดยยืนตามจุดที่กำหนด และไม่ขยับโต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้ เข้าชิดกัน

•ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (ให้บริการที่บริเวณทางเข้าห้องสมุด) หรือสบู่เหลวล้างมือ (ในห้องน้ำห้องสมุด)

ห้องสมุดยังคงปิดให้บริการห้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
•ห้องค้นคว้าแบบกลุ่ม
•ห้องชมภาพยนตร์/สื่อมัลติมีเดียแบบกลุ่ม
•ECO-Corner Room
•Quiet Room (ห้องอ่านหนังสือแบบโต๊ะเดี่ยว)