Academics Search Complete

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1887 จนถึงปัจจุบัน ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

Access Medicine

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ของสำนักพิมพ์ McGraw-Hillมีมากกว่า 270 รายการ รวมถึงแบบฝึกหัดทดสอบทางการแพทย์ คู่มือการรักษา ฐานข้อมูลยา Case Study วีดิโอและภาพเคลื่อนไหว

ACM Digital Library

ฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ของ Association for Computer Machinery รวบรวมบทความและเอกสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นข้อมูลตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1985 จนถึงปัจจุบัน

American Chemical Society Journal (ACS)

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The American Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 34 รายชื่อ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 จนถึงปัจจุบัน

CEIC Data

ฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเชิงสถิติ การค้า การลงทุน และการเงิน ครอบคลุมประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก   ติดต่อขอรับรหัสเข้าใช้งานได้ที่ Email : ask.library@mfu.ac.th Phone : 0 5391 6339

China Knowledge Resource Integrated Databases (CNKI)

ฐานข้อมูลวารสารและวิทยานิพนธ์ภาษาจีนที่ครอบคลุมสาขาวิชาวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา การศึกษา การเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตร์และการจัดการ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

Clinical Key

ฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์ ประกอบไปด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มมากกว่า 700 เล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 500 รายการ พร้อมทั้งมี Procedure Consult สื่อ การเรียนการสอนทักษะหัตถการทางการแพทย์ในรูปแบบสื่อผสม ฐานข้อมูลยา

EZproxy

EZproxy เป็นโปรแกรมประเภท web proxy server ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด ให้สามารถเข้าถึง สืบค้น และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มบนฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ที่ห้องสมุดบอกรับ จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.library.mfu.ac.th/th/vpn/

H.W. Wilson

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 จนถึงปัจจุบัน ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

Matichon E-Library

ฐานข้อมูลข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียน อื่น ๆ จากหนังสือพิมพ์ จำนวน ประมาณ 29 ฉบับ จำนวน 2,000 หัวเรื่องย่อย สืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1996  จนถึงปัจจุบัน

Nursing Reference Center (NRC)

ฐานข้อมูลทางด้านพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การตรวจรักษาโรค ทักษะและขั้นตอนการพยาบาลผู้ป่วย ข้อมูลยา และอื่นๆ สืบค้นข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง

Nursing Resource Center

ฐานข้อมูลทางด้านพยาบาลศาสตร์ประกอบด้วยหนังสืออ้างอิงและตำราเรียนมากกว่า 22 ชื่อเรื่อง และวารสารฉบับย่อจากสำนักพิมพ์ต่างๆ จำนวน 1,236 รายชื่อ สืบค้นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Passport

ฐานข้อมูลการวิจัยทางการตลาด ให้ข้อมูลเชิงสถิติ รายงาน การวิเคราะห์  การสำรวจคู่แข่งทางการตลาด แนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ข่าวสารด้านอุตสาหกรรมและการบริโภค เนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

ProQuest Dissertations & Theses Global

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลทั้งในรูปแบบบรรณานุกรม สาระสังเขป และให้เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 จนถึงปัจจุบัน

ScienceDirect

ฐานข้อมูลวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 จนถึงปัจจุบัน

SpringkerLink – Journal

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 จนถึงปัจจุบัน  ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และบทความฉบับเต็ม (Full Text) ครอบคลุมวารสาร 1,500 ชื่อเรื่อง

TDC eThesis

ฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัยเอกสารหายาก ของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร จากความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในประเทศ ไทยกว่า 86 แห่ง ให้ข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Thai Journals Online (ThaiJO)

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย รวบรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พัฒนาโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)

Turnitin

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software

UpToDate

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ ยาและ สมุนไพร โดยทำการReviewจากวารสารทั่วโลกกว่า 462 รายชื่อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 4,800 ท่านที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก

WestLaw

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ครอบคลุมการให้บริการสารสนเทศทางกฎหมาย รวมทั้งข่าวสารข้อมูลทางธุรกิจจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก และจากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทางด้านกฎหมาย โดยฐานข้อมูลนี้สามารถค้นหาได้หลายรูปแบบ เช่น การค้นหาบทความจากวารสาร, การค้นหากฎหมายตามแนวคำพิพากษาของศาล, การค้นหากฎหมายลายลักษณ์อักษร และการค้นหาความหมายของศัพท์ของกฎหมายในพจนานุกรม black law’s เป็นต้น การขอรหัสเพื่อเข้าใช้งาน : แจ้งชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา ทาง email : ask.library@mfu.ac.th

Wiley eBooks

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์จากสำนักพิมพ์ Wiley จำนวน 29 รายชื่อ สามารถดูข้อมูลได้ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)