Special Night

วันที่ 18 - 18 December 2019
เวลา 18:00 - 20:00 น.

กิจกรรม Special Night
แจกแซนวิช น้ำเต้าหู้ และคัสตาร์ดให้กับศึกษา
สนับสนุนโดย โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และห้องสมุด
ที่บริเวณ Happy Corner หน้าห้องสมุด ชั้น 3
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการร่วมกันรักษ์โลกขอให้ทุกคนนำภาชนะ และแก้วมาเองเพื่อใส่ของว่างนะคะ