เวลาให้บริการรับเงินค่าปรับ/การใช้บริการยืม-คืนทุกประเภทที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น3

วันและเวลาทำการปกติ
วันจันทร์ – วันศุกร์ รับชำระค่าปรับและรับคืนหนังสือไม่เกินเวลา 19.00 น.
(Clear ใบเสร็จเวลา 19.00 น. – 19.30 น.)
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ รับชำระค่าปรับและรับคืนหนังสือไม่เกินเวลา 17.30 น.
(Clear ใบเสร็จเวลา 17.30 น. – 18.00 น.)
ปิดวันนักขัตฤกษ์

 

วันและเวลาทำการ ก่อนสอบและระหว่างการสอบ
วันจันทร์ – วันศุกร์ รับชำระค่าปรับและรับคืนหนังสือไม่เกินเวลา 21.30 น.
(Clear ใบเสร็จเวลา 21.30 น. – 22.00 น.)
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ รับชำระค่าปรับและรับคืนหนังสือไม่เกินเวลา 19.30 น.
(Clear ใบเสร็จเวลา 19.30 น. – 20.00 น.)
วันนักขัตฤกษ์ รับชำระค่าปรับและรับคืนหนังสือไม่เกินเวลา 17.30 น.
(Clear ใบเสร็จเวลา 17.30 น. – 18.00 น.)

 

ปิดภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ รับชำระค่าปรับและรับคืนหนังสือไม่เกินเวลา 17.30 น.
(Clear ใบเสร็จเวลา 17.30 น. – 18.00 น.)
ปิดวันนักขัตฤกษ์