สิ่งอำนวยความสะดวก

MFUconnect Wifi

fa01

ศูนย์บรรณสารฯ มีจุดเชื่อมต่อช่องสัญญาณเครือข่ายไร้สายชื่อ MFUconnect Wifi ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ห้องสมุด โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองในการล็อคอินเข้าใช้งานได้

Laptop Table

fa15

ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการยืมโต๊ะ Laptop สำหรับนั่งทำงาน

เงื่อนไข:

  1. ให้บริการสำหรับนักศึกษา และพนักงานของหมาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเท่านั้น
  2. ยืมได้คนละ 1 ตัวต่อ 1 วัน 
  3. หากเกินกำหนดมีค่าปรับวัน 5 บาท

เครื่องฟอกอากาศ

fa09

ศูนย์บรรณสารฯ มีเครื่องฟอกอากาศให้บริการภายในห้องสมุด พื้นที่ Living & Learning Zone และ พื้นที่ M-Learning Space

จุดบริการน้ำดื่ม

fa13

ศูนย์บรรณสารฯ มีจุดบริการน้ำดื่มฟรีในทุกชั้นบริการของอาคารศูนย์บรรณสารฯ

เครื่องถ่ายเอกสาร

fa20

ศูนย์บรรณสารฯ มีจุดบริการเครื่องถ่ายเอกสารบริเวณชั้น 4

Self-Accesss Learning  Room

fa07

     ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 48 เครื่อง สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใช้ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเรียนออนไลน์ โดยใช้ username และ password ระบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา (reg.mfu.ac.th) หรือระบบ HR สำหรับบุคลากร (hr.mfu.ac.th)

Study Room

fa03

     ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม/ห้องประชุมกลุ่มย่อย ขนาด 6 ที่นั่ง, 10 ที่นั่ง และ 20 ที่นั่งรวมกัน จำนวน 20 ห้อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ปรึกษา ติวหนังสือหรือประชุมอภิปรายกลุ่ม โดยสามารถจองเข้าใช้บริการได้ที่หน้าเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารฯ ผ่านทางเว็บไซต์ https://libraryapp.mfu.ac.th/studyroom/

Quiet Room

fa05

     Quiet Room เป็นห้องที่จัดเพื่อให้นักศึกษาที่ต้องการความเงียบในการอ่านหนังสือเป็นพิเศษ อยู่บริเวณชั้น 5 ของห้องสมุด

Training Room

computer-room

     ห้องอบรม ชั้น 5 สำหรับใช้จัดอบรมการสืบค้นข้อมูลและการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน 14 เครื่อง

Edutainment Zone

      พื้นที่ให้บริการสื่อการศึกษาประกอบด้วยเคาร์เตอร์บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศนวัสดุ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับชมภาพยนตร์แบบเดี่ยว ห้องมัลติมีเดียสำหรับชมภาพยนตร์เป็นกลุ่ม รวมทั้งให้บริการเครื่องอ่านหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (iPAD)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
เครื่องชมภาพยนตร์แบบเดี่ยว

    ใช้ username และ password ระบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา (reg.mfu.ac.th) หรือระบบ HR สำหรับบุคลากร (hr.mfu.ac.th)

     หากต้องการรับชม Netflix ให้ยื่นบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชนติดต่อขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์ห้องโสตทัศนวัสดุ

IMG_4838
ห้องมัลติมีเดียกลุ่ม

    ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการห้องมัลติมีเดียวกลุ่มขนาด 6 – 10 ที่นั่ง จำนวน 6 ห้อง สำหรับรับชมภาพยนตร์จาก DVD และ Netflix

     สามารถจองใช้ห้องผ่านทางเว็บไซต์ https://libraryapp.mfu.ac.th/studyroom/

Living & Learning Zone

fa17

     พื้นที่ Living & Learning Zone เป็นพื้นที่ด้านหน้าห้องสมุด สำหรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มฟล.

M-Learning Space

fa16

     พื้นที่การเรียนรู้ M-Learnining Space เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มฟล. เปิดให้บริการทุกวัน 08.00-22.00 น.