สื่อการเรียนรู้ห้องสมุด

สื่อการเรียนรู้ห้องสมุด

MFU Library Tutorials

Finding Resources in the Library

แนะนำการสืบค้นหนังสือ วารสาร บทความภายในห้องสมุด

แนะนำการใช้งาน Single Search

แนะนำการค้นหาหนังสือในห้องสมุด

แนะนำการค้นหาวารสารในห้องสมุด

แนะนำการค้นหาบทความวารสารภาษาไทยในห้องสมุด

แนะนำการใช้งาน MFU Journals

eResources

ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

แนะนำการใช้งาน SE-ED E-Library (คอมพิวเตอร์)

แนะนำการขอรหัสผ่าน SE-ED E-Library

แนะนำการใช้งาน SE-ED E-Library (Application)

แนะนำการใช้งาน SET Corner E-Books

Research Support

เครื่องมือสนับสนุนการค้นคว้า

แนะนำการใช้งานโปรแกรมEzproxy®

แนะนำการใช้งาน Turnitin

แนะนำการใช้รายการอ้างอิงจาก Single search

Library Services

บริการอื่น ๆ ของห้องสมุด

ยืมต่อหนังสือผ่านระบบออนไลน์

การเสนอแนะและตรวจสอบหนังสือผ่านระบบออนไลน์

การขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

การขอใช้บริการสำเนาบทความฉบับปัจจุบัน

การขอใช้บริการ NETFLIX Watch at Home

การจองห้องค้นคว้ากลุ่ม

แนะนำการใช้งาน Book Delivery

ขั้นตอนการขอสำเนาบทความวารสารที่มีในห้องสมุด

Register MFU Library Member

การสมัครสมาชิกห้องสมุด

สมัครสมาชิกห้องสมุด

การอัปเดตข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่

Orientation Video

แนะนำห้องสมุด

แนะนำบริการของห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่

แนะนำบริการของห้องสมุด (บรรณารักษ์)

แนะนำพื้นที่ของห้องสมุด